WERKWIJZE


GESPREKKEN
Een gesprek duurt ¾ uur. Het eerste gesprek (intakegesprek) is zowel voor u als voor ons vooral oriënterend van aard. Het is bedoeld om een globale indruk van uw problemen te krijgen en na te gaan of behandeling bij onze praktijk mogelijk en wenselijk is. Als tot behandeling bij onze praktijk besloten wordt, dan zal de psycholoog die het eerste gesprek met u voerde in principe ook voor verdere behandeling zorgdragen. Na dit eerste gesprek wordt er nader onderzoek gedaan waarbij de therapeut zich een zo goed mogelijk beeld van uw problemen vormt. Mogelijk zal u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. De bevindingen van deze gesprekken en de vragenlijsten worden met u besproken en resulteren in een behandelvoorstel. Onze praktijk streeft kortdurende therapieën na (10 tot 15 sessies). Echter het aantal gesprekken is afhankelijk van de soort, intensiteit en hoeveelheid van uw klachten. Ook de regelmaat van afspraken is hiervan afhankelijk; meestal vinden gesprekken eens in de 1 à 2 weken plaats.


PRIVACY - DOSSIER
Uw persoonsgegevens en gegevens die nodig zijn voor het verlenen van hulp worden opgenomen in uw dossier. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders: zonder uw toestemming mogen wij geen informatie geven aan derden. Als uw huisarts u verwezen heeft zal na afronding van de behandeling met uw toestemming een schriftelijk verslag aan hem/haar gestuurd worden. Uw dossier wordt na behandeling afgesloten en 15 jaar bewaard; dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt het dossier vernietigd.

U heeft recht op inzage in uw dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult, bij uitgebreide bestudering kunt u een afspraak maken. U kunt (persoons)gegevens laten wijzigen als ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier; hiervoor vragen wij een onkostenvergoeding.


ONDERZOEK
Langs diverse wegen wordt ons gevraagd (anonieme) patiënt- en behandelgegevens te verstrekken voor onderzoek. Zo moeten wij voor onze beroepsregistratie gegevens aanleveren over het aantal en de soort behandelingen die we uitvoeren. Maar ook onderzoeksinstituten (Trimbos, Nivel) vragen ons gegevens over patiënt(groep)en. Als wij aan dergelijke gegevensverzameling meewerken, dan moeten wij uw toestemming daarvoor hebben. Uiteraard zullen wij altijd zorgen dat de gegevens anoniem zijn, en niet tot u te herleiden zijn.


TOESTEMMING EN AKKOORDVERKLARING
Op diverse momenten zullen wij expliciet uw toestemming voor een aantal zaken vragen:

  • Verklaring dat u bekend bent met de regels van onze praktijk
  • Akkoordverklaring met het behandelvoorstel
  • Toestemming voor berichtgeving aan de verwijzer/huisarts
  • Toestemming voor het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) behandelgegevens voor onderzoekdoeleinden


ANNULERINGSREGELS
Voor een therapiegesprek wordt 45 minuten uitgetrokken. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Mocht u te laat komen dan staat u dus minder tijd ter beschikking. Als u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur tevoren af te melden; aan tijdige annulering zijn geen kosten verbonden. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren wordt u de helft van het tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering. Kosten voor een niet-nagekomen afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar.IDENTIFICATIE
Wij zijn verplicht uw BurgerServiceNummer in onze administratie op te nemen, en uw identiteit vast te stellen. Wij verzoeken u bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te brengen. Wij zullen u bij inschrijving bij onze praktijk ook om uw verzekeringspasje vragen, wilt u dit tevens bij het eerste consult s.v.p. meenemen.